loading

Loading...

Künye

Journal of Islamic Theology and Religious Education

Universität Osnabrück
Fachbereich 3
Erziehungs- und Kulturwissenschaften

Institut für Islamische Theologie
Kamp 46/47
49074 Osnabrück

Phone: +49 (0)541 969-6032, 6287, 4531
Fax: +49 (0)541 969-6227

Publishing House:
Brill Deutschland GmbH
Vandenhoeck & Ruprecht
Theaterstraße 13
D-37073 Göttingen
Telefon: +49 (0)551 5084-40, Telefax: +49 (0)551 5084-422
E-Mail: Info@v-r.de
Internet: www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com 
Contact Person:
PD Dr. Izaak J. de Hulster
Telefon: +49 (0)551 5084-480
Telefax: +49 (0)551 5084-422
E-Mail: izaak.dehulster@v-r.de

Editor: Prof. Dr. Bülent Ucar
Co-Editors: Prof. Dr. Ismet Busatlic (Sarajevo), Prof. Dr. Rauf Ceylan (Osnabrück), Prof. Dr. Omar Hamdan (Tübingen), Ass.-Prof. Dr. Özcan Hidir (Rotterdam), Ass.-Prof. Dr. Mohammed Ghaly (Leiden), Ass.-Prof. Dr. Xhabir Hamiti (Pristina), Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Münster), Ass.-Prof. Dr. Muhittin Okumuslar (Konya)

Editorial Office:
Editorial Management: Prof. Dr. Bülent Ucar
Editorial Assistants: Bettina Kruse-Schröder, Dr. Susanne Klinger, Dorothee Bartlakowski, Corinna Küster, Hakki Arslan, Bacem Dziri, Jörg Ballnus
Typesetting: Bettina Kruse-Schröder

Frequency: Biannual
ISSN 1868-3657